Lichtenštejnský dvůr v Květnici

NOVINKY:

 • Dne 21.7.2022 proběhlo na obci jednání developera Alcala Partners a autorů Petice. Zde je přiložen zápis.

 • Dne 20.7.2022 proběhne od 18:00 v parku Proutnice (u rybárny) představení projektu developera Alcala Partners.

 • Dne 12.7.2022 došlo v areálu Lichtenštejnského dvora k požáru západní hodnotné budovy. Jedná se o druhý požár v areálu za poslední 3 měsíce:-(

 • Dnes, 4.7. 2022 byla na OU Květnice podána Petice za zachování hodnotných budov Lichtenštejnského dvora, kterou podepsalo 934 osob.  Děkujeme všem za tak silnou podporu a zájem! 

 • Dne 30.6.2022 byly na OÚ Květnice podány Námitky k návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Květnice. Zmocnění zástupce veřejnosti podpořilo 223 podpisů občanů Květnice.

JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCE, DEVELOPERA A AUTORŮ PETICE 21.7.2022

Vážení spoluobčané,

    po veřejném představení projektu Alcala Partners, který u přítomných květnických občanů povětšinou vyvolával rozpaky, jsme se coby zástupci petičního výboru sešli s obcí a developerem, abychom probrali naše požadavky formulované peticí, kterou podepsalo téměř 50% obyvatel Květnice.

Zveřejňujeme nyní zápis z toho jednání, z něhož nejpodstatnější informací je příslib developera, že znovu zváží zachování původní vily a její začlenění do projektu. Developer také přislíbil zlepšit zabezpečení vily i celého objektu, aby nedošlo k dalšímu požáru.

Při jednání jsme ještě neměli k dispozici informaci, že zachování vily stanovuje také MěÚ v Brandýse n.L./Staré Boleslavi, úsek památkové péče, jako svou podmínku přípustnosti předloženého regulačního plánu. Tuto informaci jsme získali až na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Znepokojivé je, že ačkoliv úřad své vyjádření vydal již 17.3. 2022, tedy 4 měsíce před naší schůzkou s developerem a obcí, nepadlo na jednání o této podmínce ani slovo. Je totiž těžko uvěřitelné, že by o stanovisku památkářů developer v době jednání nevěděl. Zamlčení této informace tedy poněkud narušuje dojem korektního přístupu developera k naší inciativě, přesto věříme v dobrý konec.


Skutečně realizovaná výstavba Nové Královice 17.7.2022DRUHÝ POŽÁR V AREÁLU LICHTENŠTEJNSKÉHO DVORA

V Květnici 13. 7. 2022

Vážení spoluobčané,

    v úterý 12. července ve večerních hodinách jsme byli svědky požáru historického objektu v areálu Lichtenštejnského dvora v Květnici, při němž zcela shořel vzácný krov jedné z nejcennějších staveb – barokní stodoly.

Došlo tak k vážnému, politováníhodnému poškození objektu, který byl usnesením zastupitelstva obce Květnice v roce 2020 prohlášen za kulturní dědictví venkova. Přitom právě zachování tohoto objektu požadovala nedávno iniciovaná „Petice za zachování hodnotných budov Lichtenštejnského dvora“, kterou k 4.7.2022 podepsalo 934 osob. Požár objektu tedy zřejmě zhatil námi očekávanou diskusi mezi developerem, obcí a veřejností, jak s tímto prostorem dále nakládat.

Je víc než zjevné, že požár byl založen úmyslně, i když nelze v tuto chvíli předjímat, kdo konkrétně požár založil. Jistě není náhodou, že v areálu došlo k již druhému požáru v krátké době za sebou. Co však lze říci s jistotou, že areál nebyl ani po prvním požáru dostatečně zajištěn proti cizím osobám vlastníkem, a ani přes první případ shořelého objektu v dubnu 2022 obec nestanovila žádné podmínky pro důsledné zajištění těchto historických objektů proti vandalismu včetně žhářství. Jsme přesvědčeni, že v obou případech došlo k závažnému trestnému činu obecného ohrožení občanů Květnice a jsme odhodláni podat trestní oznámení na neznámého pachatele v této věci.

 

Domníváme se, že obec v tomto případě podcenila a důsledně nevyžadovala zabezpečení areálu s ohledem na zdraví a bezpečí občanů v přímém sousedství a selhala při ochraně historicky významných objektů, které sama prohlásila za kulturní dědictví venkova.

Odsuzujeme tento barbarský kriminální čin, který zásadně poškodil cenný objekt a ohrozil zdraví občanů a trváme na tom, aby obec striktně vyžadovala na majiteli areálu jeho zabezpečení před vstupem cizích osob a v případě nečinnosti developera sama převzala odpovědnost za zajištění objektu, aby nedošlo k dalšímu ohrožení občanů, a učinila veškeré kroky, které povedou k zachování hodnotných budov areálu včetně stávajících obvodových zdí barokní stodoly, které obsahují i historicky cenné ostění portálů oken.

Lichtenštejnský dvůr Květnice od jihu vč. louky určené k zástavbě

Lichtenštejnský dvůr Květnice od jihu 10.6.2022


NAVIGACE NA HLAVNÍ ČÁSTI STRÁNEK:                                      fACEBOOK

Námitky k návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Květnice

Námitky k návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Květnice str. 1
Námitky k návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce Květnice str. 2

REAKCE NA STANOVISKA OBCE A DEVELOPERA K NAŠÍ PETICI

V Květnici 14. 6. 2022

Vážení spoluobčané,

   dovolujeme si reagovat na aktuální situaci, kdy zastupitelstvo obce Květnice (dále jen “ZOK”) i developer Alcala Partner obratem vydali svá stanoviska jako odezvu na zveřejnění petice za zachování hodnotných budov Lichtenštejnského dvora v obci Květnice (dále jen “Petice”).

Pro pochopení problému je třeba vnímat problém v širších souvislostech, a to zejména ve vztahu k chystané 4. změně územního plánu obce Květnice (dále jen “ZM4 UP”), kterou se ZOK chystá projednat tento měsíc. Záměrně ponecháváme stranou osobní rovinu, která se ve stanoviscích obce a developera objevuje, protože vést debatu touto cestou nepovažujeme za šťastné a účelné.

Lichtenštejnský dvůr Květnice od jihu vč. louky určené k zástavbě

Lichtenštejnský dvůr Květnice od jihu vč. louky určené k zástavbě


Územní plán obce Květnice z r. 2017 (UP) pro přestavbu areálu Lichtenštejnského dvora stanovuje zpracování tzv. regulačního plánu, který musí zajistitochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot ve vztahu k objektům bývalého statku i urbanisticky hodnotnému prostoru v těžišti sídla. Regulační plán přitom musí ctít urbanistickou dispozici, která potvrzuje jedinečnost tohoto prostoru a zachovat historickou stopu areálu. (viz UP str.42, odst l) a c)).

To znamená, že požadavky Petice jsou zcela v souladu s platným UP. Kulturní, historické a architektonické hodnoty budov i dvora jako celku dokládají odborná stanoviska zveřejněná v doprovodném bulletinu a též na stránkách https://lichtenstejnskydvur.cz/dokumentyV souvislosti s projektem zástavby Lichtenštejnského dvora, přilehlé louky a současným návrhem ZM4 UP je třeba položit zásadní otázku: Hájí obec zájmy developera nebo občanů?

Obec ve svém stanovisku uvádí:Tyto své vize předložili obci (pozn. studii využití areálu společností Alcala Partners), která jim v rámci jednání vydala své stanovisko a jasně deklarovala povinnost striktně dodržet podmínky dané územním plánem.” Přesto je předložena již 4. změna nového územního plánu obce Květnice.

Nový UP vznikal dlouho a jeho finální podoba je výsledkem důkladné veřejné i odborné diskuze. Jeho zadání skutečně připravovalo již předchozí zastupitelstvo (2010-14), jak se uvádí ve stanovisku obce, důvodem bylo především zpřesnit podmínky a regulativy pro další výstavbu v obci, zajistit její udržitelný rozvoj a zachovat její venkovský ráz.

Jak je možné, že od r. 2017, kdy byl nový ÚP vydán, chystá obec už 4. změnu? Kdo ji iniciuje, co je důvodem této změny?

Obec při realizaci projektu přestavby Lichtenštejnského dvora postupuje poněkud zvláštně. Namísto, aby občanům nejprve představila záměr developera, chystá další změnu územního plánu, který je zjevně formulovaný tak, aby vyhověl potřebám budoucí výstavby developera.

Prvorepubliková vila v centrální části Lichtenštejnského dvora od východu

Prvorepubliková vila v centrální části Lichtenštejnského dvora od východu


Zveřejněný návrh ZM4 UP ve svém bodě f) 14) a 15) na str. 12 mění pravidla zástavby v lokalitě Lichtenštejnského dvora tak, že pro tento typ využití umožňuje výstavbu až tří plnohodnotných nadzemních podlaží, a to tím, že nově připouští v této zástavbě plochou střechu! To je v rozporu s platným UP, který ve snaze o zachování urbanistických hodnot a venkovského charakteru obce ploché střechy nepřipouští. (Maximální přípustná varianta umožňuje třetí podlaží pouze formou obytného podkroví s povolenými typy střech - sedlovou, valbovou a polovalbovou).

Ačkoliv ZM4 UP ve svém odůvodnění uvádí: „že respektuje priority týkající se ochrany přírody, ochrany životního prostředí a historických hodnot“, jsme přesvědčeni, že návrhy změn zde obsažené tomuto požadavku neodpovídají.

Nelze rovněž vyloučit, že tato změna legalizuje také problematickou výstavbu projektu Nová Květnice (oblast Ke Slušticům)kde již dle informací zveřejněných na webu projektu dochází k výstavbě objektů s plochou střechou, aniž by bylo zřejmé, jak je odůvodněn tento rozpor vůči platnému UP. Přitom tento „historický“ projekt měl vydáno stavební povolení na dokumentaci, která zahrnovala výstavbu sedlových, valbových či polovalbových střech.

Projekt Nová Květnice (oblast Ke Slušticům) – ŘRD s plochou střechou

Projekt Nová Květnice (oblast Ke Slušticům) – ŘRD s plochou střechou


Zatím nikdo z občanů nemá k dispozici návrh studie zástavby developera Alcala Partners, ale z výše uvedených skutečností se dá předjímat, že ZM4 UP se přizpůsobuje projektu developera/developerů, a že výsledkem bude výstavba domů, která bude cizí charakteru území a v rozporu s požadavkem ochrany architektonických a urbanistických hodnot naší obce daný UP a nadřazenou územně plánovací dokumentací (Zásady územního rozvoje Středočeského kraje). Je třeba si uvědomit, že rozloha zástavby centra obce (areál Lichtenštejnského dvora) je 1,8 ha a jižně navazující louky podél ulice Koniklecová 1,3 ha.

Oblast zástavby centra obce Květnice vlevo louka 1,3 ha, vpravo areál Lichtenštejnského dvora 1,8 ha s historickým jádrem (náměstíčkem) 80 x 100 m

Oblast zástavby centra obce Květnice

vlevo louka 1,3 ha, vpravo areál Lichtenštejnského dvora 1,8 ha

s historickým jádrem (náměstíčkem) 80 x 100 m


Z dopisu společnosti Alcala Partners, který byl zveřejněn v reakci na naši petici se uvádí: „Jeho podobu (pozn.developerského projektu) se zástupci obce již několik měsíců intenzivně diskutujeme a věříme, že se nyní nacházíme bezprostředně před nalezením shody“. Jak je vidět, mezi obcí a developerem probíhají čilá jednání už několik měsíců. Jak je možné, že se tak děje bez toho, aniž by občané měli z těchto jednání nějaké výstupy? Ve vztahu k informovanosti občanů je to přesně naopak. Autoři Petice, stejně jako ostatní občané, mají jen velmi málo informací o chystaném projektu. V takové situaci je nefér, aby ZOK nebo developer vyčítali autorům petice některé nepřesnosti, když dosud nebyli ochotni poskytnout veřejnosti jakékoliv podstatné informace o projektu. Při formulování petice a doprovodného textu (např. počet bytových nebo parkovacích jednotek) jsme vycházeli z údajů, které nám sdělil přímo starosta Stanislav Plocek, a domnívali jsme se, že jsou stále platné.

Zatím jediný zveřejněný návrh „Nového centra obce“ Vlevo zastavěná louka 1,3 ha, vpravo areál Lichtenštejnského dvora 1,8 ha s komunikací III. třídy vedoucí napříč Centrem obce?

Zatím jediný zveřejněný návrh „Nového centra obce“

Vlevo zastavěná louka 1,3 ha, vpravo areál Lichtenštejnského dvora 1,8 ha

s komunikací III. třídy vedoucí napříč Centrem obce?


ZM4 UP se bude veřejně projednávat 23.6.2022 na Obecním úřadu v Květnici. Námitky a připomínky veřejnosti je možné uplatnit nejpozději ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 30.6. 2022.

Z důvodů zde uvedených apelujeme na to, aby ZM4 UP nebyla schválena a aby studie i projektová dokumentace k zástavbě Lichtenštejnského dvora a přilehlé louky respektovala platný územní plán obce.


Stručně k některým bodům diskutovaným aktuálně ZOK v souvislosti s naší peticí:

Demoliční výměr

Není pravda, že demoliční výměr schválilo předchozí zastupitelstvo. Prvotní souhlas s demolicí areálu vydalo zastupitelstvo (2006-2010) vedené starostou Rathouským. Následné zastupitelstvo (2010-14), jehož členy byli někteří iniciátoři Petice, se naopak demoliční verdikt pokusilo zvrátit podáním na SU Úvaly, které však bylo zamítnuto. Podstatné je, že současné zastupitelstvo se nepokusilo situaci změnit ani poté, co byl objekt prohlášen zastupitelstvem v r. 2020 za kulturní dědictví venkova a zastupitelstvo mělo tedy silný argument pro zformulování nového postoje vůči objektům hospodářského dvora.


Platnost referenda

Obec argumentuje omezenou platností referenda z 28.6.2009 pouze ve vztahu k tehdejšímu projektu výstavby “Rezidence Flores”, není ale zřejmé, v jakém právním vztahu k obci je firma Becker a Poliakoff, s.r.o., jejíž stanovisko uvádí ve svém vyjádření. Objednala/zaplatila jej? Jedná se tedy o nezávislé odborné posouzení? Obdobně argumentuje blíže nespecifikovaným vyjádřením Nejvyššího soudu. Nechť jej zveřejní.

 

Archív obce: Ministerstvo vnitra místní referendum v Květnici z 28.6.2009 potvrdilo za platné.

V otázce č. 1 bylo: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice bylo povinno neprodleně učinit veškeré kroky v samostatné působnosti, které by zabránily výstavbě více než dvoupodlažních budov v centru obce na místě stávajících hospodářských budov, zejména realizaci záměru "Rezidence Flores",…“. Je zřejmé, že se otázka vztahuje ke konkrétnímu místu v centru obce nikoliv pouze k záměru předchozího developera. K otázce hlasovalo ANO celkem 292 osob z celkových 296.

Platné místní referendum obce Květnice z evidence Ministerstva vnitra

Platné místní referendum obce Květnice z evidence Ministerstva vnitra


Pokud vám není situace lhostejná, podepište petici a podpořte aktivitu na záchranu důležitých hodnot v naší obci. Můžete se také zúčastnit veřejného zasedání 15.6. v 18:30 na OÚ Květnice, na programu je mimo jiné projednání naší iniciativy a informace k chystané 4. změně ÚP.   

 

Děkujeme za podporu,

MgA. Kryštof Hošek, Ing. Milan Polívka, Ph.D., Bc. Gabriel Izsák, Ing. František Daniel, Tomáš Hordějčuk, MgA. Veronika Slámová, Ing. Petr Vítek.

Projekt Nových Kralovic je příkladem zachování historicky cenného kulturního dědictví Dnes již realizováno.

Projekt Nových Kralovic je příkladem zachování historicky cenného kulturního dědictví

Dnes již realizováno.


PETICE ZA ZACHOVÁNÍ HODNOTNÝCH BUDOV

LICHTENŠTEJNSKÉHO DVORA V KVĚTNICI


Úplné znění petice na záchranu Lichtenštejnského dvora v Květnici
Petici je možno nyní podepsat:
 • Květnický mlýn, Na ladech 15, Květnice

 • SOSák, Na paloučku 21, Sibřina 

Zachraňme Lichtenštejnský dvůr v Květnici
Doprovodný buletin

Doprovází petici historií Lichtenštejnského dvora a snahou o jeho záchranu jako nového důležitého společenského centra obce.

Dokumenty a odborná stanoviska k Lichtenštejnskému dvoru v Květnici
Dokumenty a stanoviska

Důležité dokumenty a odborná stanoviska k areálu Lichtenštejnského dvora včetně místního referenda konaného v r. 2009.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PETICE


DOPROVODNÝ BULETIN


ČÁSTI LICHTENŠTEJNSKÉHO DVORA

historický dvůr

Lichtenštejnský dvůr v Květnici je barokního původu a vznikl v druhé polovině 18. století. Z hlediska architektury je nejhodnotnějším objektem západní hospodářská budova s doposud dochovaným, barokním krovem, dále modernistická vila z 30. let 20. století. Historické, architektonické i společenské hodnoty tohoto centra obce stojí za snahu o záchranu.
Dvůr uprostřed obce
DVŮR UPROSTŘED OBCE

Lichtenštejnský dvůr se historicky nacházel na západním okraji obce. Nyní je však situován v úplném centru obce, která nemá žádnou náves, ani společenské a kulturní centrum. To se může změnit.

Modernistická vila z 20. let 20. století v Květnici
PRVOREPUBLIKOVÁ VILA

Modernistická vila původně z 20. let 20. století je ústřední a hodnotnou součástí zdejšího hospodářského dvora. Majitelem byl od roku 1933 JUDr. Adolf Krýsa, působící v kanceláři prezidenta Beneše.

Budova na západní straně dvora s barokním krovem
BUDOVA NA ZÁPADNÍ STRANĚ

Na západní straně dvora stojí hospodářská budova s pozdně barokním krovem a hodnotnými detaily exteriéru (ucelený soubor ozdobných pískovcových ostění okenních otvorů ze 70. let 19. století).

Návrh na rekonstrukci
NÁVRH NA REKONSTRUKCI

V roce 2009 přicházejí spolky Květnice vzkvétající a Květnice II s vizualizací možné, budoucí podoby Lichtenštejnského dvora, pokud by došlo k rekonstrukci a adaptaci hodnotných budov areálu.

DVŮR UPROSTŘED OBCE

Lichtenštejnský dvůr z 18. století je nyní situován v úplném centru obce Květnice, která nemá žádnou náves, ani společenské a kulturní centrum. Možná to není na první pohled zřejmé, ale součástí dvora jsou historicky a architektonicky hodnotné budovy, které se mohou stát atraktivní dominantou naší obce a zachovat její původní vesnický ráz.

Letecký snímek Květnice z roku 2009 od severu

Dvůr byl postaven v 18. století jako zemědělská usedlost rodu Lichtenštejnů. Nejhodnotnější budova na západní straně, která sloužila patrně jako ovčín, má dodnes zachovalý původní barokní krov a hodnotné detaily exteriéru (ucelený soubor ozdobných pískovcových ostění okenních otvorů ze 70. let 19. století). Po válce zde komunisté zřídili plemenářský statek pro chov býků. Během této doby došlo k mnoha nevhodným zásahům do původní stavby.

Půdorys Lichtenštejnského dvora s architektonicky hodnotnými budovami


PRVOREPUBLIKOVÁ VILA

Prvorepubliková vila v Lichtenštejnském dvoře v Květnici

Na první pohled zaujme další stavba, atraktivní vila u rybníka v Květnici, kterou by na takovém místě málokdo očekával. Vznikla ve 30. letech 20. století jako unikátní typ venkovské vily při hospodářském dvoře, kterých v meziválečném období nevznikalo mnoho. Její majitel, JUDr. Adolf Krýsa, byl významným advokátem, který pracoval na Pražském hradě pro prezidenta Edvarda Beneše. Mimo to byl také podnikatel ve filmovém průmyslu a člen představenstva společnosti A-B rodiny Havlovy, která vybudovala filmová studia na Barrandově.

Prvorepubliková vila v Lichtenštejnském dvoře v Květnici

Při stavbě vily tedy přenesl do květnického prostředí atmosféru pražské smetánky a vystavěl zde reprezentativní objekt zcela v duchu tehdejší moderny. Lze předpokládat, že jejím autorem byl s největší pravděpodobností někdo z okruhu zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry, případně některý z žáků slovinského architekta Jožeho Plečnika.

Prvorepubliková vila v Lichtenštejnském dvoře v Květnici

Ve vile její majitel přijímal významné hosty včetně tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše. Krýsovy vily v Květnici se později dotkly nevhodné stavební zásahy, nástavbou přišla především o výrazný původní prvek – terasu s výhledem do kraje.


Prvorepubliková vila v Lichtenštejnském dvoře v Květnici


Prvorepubliková vila v Lichtenštejnském dvoře v Květnici


Prvorepubliková vila v Lichtenštejnském dvoře v Květnici


Interiér prvorepublikové vily v Lichtenštejnském dvoře v Květnici


Interiér prvorepublikové vily v Lichtenštejnském dvoře v Květnici


BUDOVA NA ZÁPADNÍ STRANĚ

Na západní straně dvora stojí hospodářská budova s pozdně barokním krovem a hodnotnými detaily exteriéru (ucelený soubor ozdobných pískovcových ostění okenních otvorů ze 70. let 19. století).

Budova na západní straně Lichtenštejnského dvora v Květnici z jihu


Budova na západní straně Lichtenštejnského dvora v Květnici z východu


Budova na západní straně Lichtenštejnského dvora v Květnici z východu


Budova na západní straně Lichtenštejnského dvora v Květnici ze severu


Barokní krov budovy na západní straně Lichtenštejnského dvora v Květnici


Ozdobné pískovcové ostění okenních otvorů u budovy na západní straně Lichtenštejnského dvora v Květnici


NÁVRH NA REKONSTRUKCI

V roce 2009 přicházejí spolky Květnice vzkvétající a Květnice II s vizualizací možné, budoucí podoby Lichtenštejnského dvora, pokud by došlo k rekonstrukci a adaptaci hodnotných budov areálu.

Vizualizace možné budoucí podoby Lichtenštejnského dvora, pokud by došlo k rekonstrukci hodnotných budov z roku 2009


Vizualizace možné budoucí podoby Lichtenštejnského dvora, pokud by došlo k rekonstrukci hodnotných budov z roku 2009


Vizualizace možné budoucí podoby Lichtenštejnského dvora, pokud by došlo k rekonstrukci hodnotných budov z roku 2009

V roce 2022 vzniká další vizualizace možné, budoucí podoby Lichtenštejnského dvora od Ing. Arch. Jakuba Volka, pokud dojde k tomu, že se budou hodnotné budovy areálu rekonstruovat a adaptovat např. k účelům veřejné občanské vybavenosti.

Vizualizace možné rekonstrukce budov Lichtenštejnského dvora v Květnici od Ing. Arch. Jakuba Volka z roku 2022


Vizualizace možné rekonstrukce budov Lichtenštejnského dvora v Květnici od Ing. Arch. Jakuba Volka z roku 2022


FOTOGALERIE

Historický pohled na Lichtejnštejnský dvůr od východuHistorický pohled na Lichtejnštejnský dvůr od jihuHistorický pohled na Lichtejnštejnský dvůr od západu s vilouPrvorepubliková vila od jihozápaduPrvorepubliková vila od jihovýchoduPrvorepubliková vila od západuZápadní budova z jihuZápadní budova s barokním krovemZápadní budova s barokním krovemZápadní budova - barokní krovZápadní budova - Pískovcová ozdobná ostění z 19. stoletíNávrh na rekonstrukci Lichtenštejnského dvora od jihuNávrh na rekonstrukci Lichtenštejnského dvora v Květnici od jihovýchoduVizualizace citlivě rekonstruované hospodářské budovy (Ing. Arch. Jakub Volka 2022) Vizualizace citlivě rekonstruované hospodářské budovy (Ing. Arch. Jakub Volka 2022)

KONTAKTY

E-mail: kvetnickymlyn@gmail.com
Zde nám můžete zanechat zprávu
Jméno E-mail Zpráva Odeslat